Algemene voorwaarden

Op alle diensten die door Casper Context worden geleverd, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
 1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer (Casper Context) en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes
 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer aan de opdrachtgever.
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
Artikel 3. Uitvoeren door derden
 1. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de opdracht door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met opdrachtgever.
 1. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
 1. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Artikel 5. Wijziging in de opdracht
 1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, opdrachtnemer haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 1. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
 1. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door opdrachtnemer wordt overschreden.
Artikel 6. Medewerking opdrachtgever
 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
 1. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

 

 1. Indien en voor zover de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 1. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 7. Geheimhouding
 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden
Artikel 8. Intellectueel eigendom
 1. Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 1. Alle door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvuldigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 9. Tarieven
 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen) een wijziging ondergaan, dan is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 1. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.
 1. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: onkosten van opdrachtnemer, declaraties van ingeschakelde derden, BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd.

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 1. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 1. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
 1. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

 

Artikel 11. Reclames en onderzoek
 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.
 1. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
 1. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtgever de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
Artikel 12. Uitvoeringstermijn

Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 13. Opzegging
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn.
 1. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 1. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 1. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 15. Vrijwaring derden
 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
 1. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 16. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer één jaar.

Artikel 17. Contractsoverneming
 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 1. Voorts geldt dat voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, dan dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
Artikel 18. Toepasselijk recht
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.
Artikel 19. Privacyverklaring

Casper Context, gevestigd aan Dragonstraat 89, 9731 JP Groningen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Casper Context verwerkt

Casper Context verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten van Casper Context en/of omdat u deze zelf aan Casper Context verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Casper Context verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Casper Context verwerkt

De website en/of dienst van Casper Context heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Casper Context kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Casper Context raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Casper Context zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Casper Context op via info@casper-context.nl, dan verwijdert Casper Context deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Casper Context persoonsgegevens verwerkt

Casper Context verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Casper Context uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten van Casper Context

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Casper Context neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Casper Context persoonsgegevens bewaart

Casper Context bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Casper Context hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam: 10 jaar voor het onderhouden van zakelijk contact

– Adresgegevens: 10 jaar voor het onderhouden van zakelijk contact

– Telefoonnummer: 10 jaar voor het onderhouden van zakelijk contact

– E-mailadres: 10 jaar voor het onderhouden van zakelijk contact

Delen van persoonsgegevens met derden

Casper Context verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van Casper Context met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Casper Context blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Casper Context gebruikt

Casper Context gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casper Context en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Casper Context een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Casper Context van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@casper-context.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Casper Context u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Casper Context reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Casper Context wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Casper Context persoonsgegevens beveiligt

Casper Context neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Casper Context via info@casper-context.nl. Casper Context gebruikt beveiligingssoftware om uw persoonsgegevens te beveiligen.